>>Propozice soutěže

Propozice soutěže


Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, z.s., Starochodovská 1360/78, 149 00 Praha 4 - Chodov

Tel.: 266 710 246, tel./fax: 266 710 363, E-mail: amavet@amavet.cz, www.amavet.cz

Festival vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém kraji XII. ročník

Asociace pro mládež, vědu a techniku AMAVET, o. s. společně s Pardubickým krajem, Univerzitou Pardubice a dalšími spolupořadateli vyhlašuje ve školním roce 2018/2019 pod záštitou JUDr. Martina Netolického, Ph. D., hejtmana Pardubického kraje, XII. ročník soutěže Festival vědy a techniky po děti a mládež v Pardubickém kraji, která je součástí Programu vytváření a rozvíjení zájmu žáků o vědecké a technické obory v Pardubickém kraji.

Cílem soutěže je:

  1. Podněcovat co nejvíce starších žáků základních škol a středoškoláků prostřednictvím řešení konkrétních vědeckých a technických projektů k odhalování a rozvíjení jejich tvůrčích schopností a schopnosti svoji práci prezentovat odborné i široké veřejnosti.
  2. Napomáhat k vyhledávání talentů v oblasti vědy a techniky a zpřístupňovat jim vědecká a výzkumná pracoviště, laboratoře vysokých škol i firem a ovlivňovat jejich profesní orientaci na vědecké a technické obory.
  3. Umožňovat co největšímu počtu talentovaných žáků další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i zajišťováním individuální i kolektivní účasti na odborných akcích v zahraničí.

Účastníci soutěže.
Kategorie Junior
Navštěvuje v době konání krajského kola 6. až 9. ročník základní školy nebo první stupeň víceletých gymnázií. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR a navštěvovat školu v Pardubickém kraji.

Kategorie Středoškolák
V době konání krajského kola nemají ukončené středoškolské vzdělání. Dále musí mít trvalé bydliště v ČR a studovat v Pardubickém kraji.

Soutěžní projekt.
Jednotlivec nebo tým přihlašuje soutěžní projekt z libovolné oblasti vědy a techniky, který je zpracován s využitím vědeckých postupů a metod. Při formulování úkolu i jeho zpracovávání je možné spolupracovat s odborníky, výzkumnými ústavy a odbornými institucemi, musí ale být prokazatelný podíl mladých řešitelů na výsledcích práce. Každý účastník prezentuje svůj projekt na výstavním posteru a sám jej představí odborné porotě i veřejnosti.

Přihláška do soutěže.
Elektronickou přihlášku do soutěže zašle zájemce nebo kolektiv do sekretariátu soutěže AMAVET, z.s., Starochodovská 1360/78, 149 00 Praha 4 - Chodov do 31. ledna 2019. Formulář přihlášky je možné získat v sekretariátu soutěže nebo na adrese www.fvtp.cz.

Přijetí do soutěže.
Splňuje-li řešitel všechny podmínky účasti v soutěži, je zařazen do okresních kol, která se konají 15. února 2019 v Lanškrouně pro okresy Ústí nad Orlicí a Svitavy a 20. února 2019 v Pardubicích pro okresy Pardubice a Chrudim. Autoři nejlepších prací postupují do krajského kola, které se koná 13. a 14. března 2019 v Pardubicích. Pořadatel soutěže může ve výjimečných případech rozhodnout o přímém postupu do krajského kola.

Hodnocení projektů.
Pořadatel soutěže podle charakteru projektů sestaví hodnotitelskou odbornou porotu, která všestranně posoudí kvalitu práce, tvůrčí přínos i celkovou úroveň vystupování řešitele nebo řešitelů včetně jazykových znalostí a schopnosti svoji práci prezentovat před odbornou i laickou veřejností. Při posuzování jsou využívána kritéria běžná na mezinárodních akcích obdobného charakteru.

Hodnotitelská porota stanoví pořadí deseti nejlepších finálových řešení.

Odměny v soutěži.
V kategorii Junior se nejlepší řešitelé zúčastní i se svými vedoucími prací zúčastní krátkodobé odborné stáže ve Francii.

V kategorii Středoškolák se autor nejlepšího projektu zúčastní v roce 2019 zahraniční soutěže, nejlepší řešitelé postupují do národního finále soutěže EXPO SCIENCE AMAVET 4. a 5. dubna 2019 a mají možnost postoupit do soutěže INTEL ISEF 2019 v USA.

Fakulta chemicko-technologická a Fakulta elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice navíc poskytnou vítězům stipendia, pokud se rozhodnout ke studiu na těchto fakultách. Dále mají možnost zúčastnit se přednostně a za výhodných podmínek specializovaných odborných akcí v ČR i zahraničí pořádaných AMAVET i dalšími organizacemi. Přesnější informace budou oznámeny v rámci konání krajského kola soutěže v Pardubicích.

V případě, že žádné řešení nesplní měřítka účasti na mezinárodním fóru, má pořadatel soutěže právo ceny spojené s účastí na akcích v zahraničí neudělit.

PřílohaVelikost
FVTP - Propozice XII. ročníku Festivalu.pdf289.26 KB